Boston Ivy

A little Autumn colour on this Boston Ivy. Two photos taken a week apart.